Regulamin Strony Internetowej
„www.apautomatyka.pl”

UWAGA: Strona nie obsługuje osób prywatnych.

§1 Podstawowe definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Warunki świadczenia usług
§4 Umowa sprzedaży
§5 Realizacja zamówienia
§6 Rękojmia
§7 Postępowanie reklamacyjne
§8 Odpowiedzialność
§9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
§10 Postanowienia końcowe

Wstęp

Regulamin Strony Internetowej „www.apautomatyka.pl” dostępny pod adresem https://www.apautomatyka.pl jest jednocześnie regulaminem zakupów w firmie AP Automatyka S.C. Poczta elektroniczna biuro@apautomatyka.pl. Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem wyżej wymienionej Strony Internetowej, zasady realizacji tych umów w tym dostawy, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. Regulamin składa się z czterech głównych części:

 1. W § od 1 do 3 – znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;
 2. W § do 4 do 7 – został opisany proces nabycia Towaru od Sprzedawcy;
 3. W § od 8 do 12 – zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości Towarów jak i prawo odstąpienia od umowy;
 4. W § od 13 do 14 – zawarto wszystkie pozostałe uregulowania.

§1 Podstawowe definicje

 1. Strona Internetowa – Strona dostępna pod adresem https://www.apautomatyka.pl
 2. Sprzedawca – AP AUTOMATYKA MACIEJ PABEL MARCIN PROKOPIAK S. C. REGON 302050620, NIP: 7661990523.
 3. Adres Sprzedawcy – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy rozumie się przez to następujące dane:
  1. Adres Rejestracyjny: Żelice 59/2, 62-113 Żelice,
  2. Biuro sprzedaży i magazyn: ul. Nagłowicka 1, 61-355 Poznań
  3. Adres mailowy:  biuro@apautomatyka.pl.
 4. Klient – osoba prawna (w tym z uwzględnieniem jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych) albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Strony Internetowej a Klientem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony Internetowej.
 8. Towar – Produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Strony Internetowej.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Strony Internetowej określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Strony Internetowej w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta.
 10. Promocja/rabat – indywidualna, kwotowa lub procentowa zniżka dla Klienta przyznawana do zakupu danego produktu bądź danej grupy produktów znajdujących się na Stronie Internetowej.
 11. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Strony Internetowej zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
 12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Newsletter – usługa marketingowa świadczona przez Usługodawcę (Sprzedawcę) za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pomocą adresów e-mail, która umożliwia Usługobiorcom (Klientom) automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści reklamowych Produktów w tym informacji o promocji, nowościach i kolejnych edycjach newslettera.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem działalności Strony Internetowej na rzecz Klienta w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa,  zasadom  współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.
 2. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są  przewidziane między innymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej na Stronie Internetowej Usługi/Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Strony Internetowej.
 3. Składając zamówienia, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.
 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, a dane te podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami). Zbiór danych osobowych zarejestrowany jest w GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).
 6. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  1. Nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów w/w Strony Internetowej;
  2. Uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez sprzedawcę;
  3. Ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
  4. Uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  5. Uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  6. Poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  7. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Klientowi zgodnie z punktem 6 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.
 8. Klient w każdym procesie sprzedaży (ofertowanie, potwierdzenie zamówienia, finalizacji zamówienia) wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.
 9. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.
 10. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Strony Internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 11. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Strony Internetowej zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 12. Sprzedawca Strony Internetowej oświadcza, że Towary dostępne i sprzedawane na jego Stronie Internetowej są Towarami nowymi, używalnymi, bezpiecznymi i wolnymi od wad  fizycznych oraz prawnych. Towary w pełni odpowiadają właściwościom jakie są wyeksponowane i opisane na stronie. Część Towarów dostępnych na Stronie Internetowej może być wykonywana na indywidualne zamówienie Klienta. Sprzedawca przewiduje możliwość sprzedaży Towarów używanych, odpowiednio informując o właściwościach tego Towaru Klienta.
 13. Zakres usług Strony Internetowej:
  1. Prezentacja oferowanych przez Firmę komponentów automatyki i świadczonych usług.
 14. W przypadku gdy Towar został objęty gwarancją producenta tzw.  dokumentu gwarancyjnego w którym producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za właściwości rzeczy, o których istnieniu zapewniał (np.: co do funkcjonalności, wytrzymałości, jakości rzeczy), gwarancja ta nie wyłącza oraz nie ogranicza w żaden sposób możliwości skorzystania przez Kupującego z przysługujących mu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady Towaru zarówno fizyczne jak i prawne.
 15. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz zamówienia składane przez Klientów w Europie, a po uprzednim ustaleniu warunków dostawy także w innych krajach.
 16. Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Towary zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Strony Internetowej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
 17. Wszelkie ceny Produktów/Towarów/Usług podane na stronie podawane cenami netto (do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %) zawierającymi cła oraz inne składniki prawem nakładane.
 18. UWAGA: Podane na stronie ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, są one doliczane dopiero na etapie wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia zamawianego Towaru.

§3 Warunki świadczenia usług

 1. Niniejsza Strona Internetowa świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub internetowego formularza w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.
 2. Klient wysyłając wiadomość przez internetowy formularz w odpowiednim okienku formularza zaznacza opcję „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stronę Internetową moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu wsparcia technicznego i sprzedaży.” – jest ona niezbędna do wysłania wiadomości. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do kontaktu ze sprzedawcą, niepodanie danych osobowych będzie równoznaczne z rezygnacją z kontaktu ze Sprzedawcą.
 3. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 13 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
 4. Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do sieci internetowej.
 5. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 6. Wymagania niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
  1. Urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  2. Przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład:
   • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
   • Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
   • Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
   • Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
   • Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;
  3. Dostęp do poczty elektronicznej typu  e-mail.
 7. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

§4 Umowa sprzedaży

 1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru zgodnie z otrzymaną ofertą określając ilość Towaru jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu oraz  odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Towaru, Klient wskazuje dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę takie jak na przykład ilości, miejsce dostawy oraz formy płatności, w oparciu otrzymaną ofertę.
 2. Podanie danych potrzebnych do realizacji zamówienia jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Potwierdzenie zamówienia zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, jego specyfikację w przypadku zamówienia cenę wybranego Towaru koszty dostawy oraz wysokość przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

§5 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta według kolejności ich wpłynięcia – każde zamówienie jest dla nas priorytetowe i bardzo ważne!

§6 Rękojmia

 1. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy, za pośrednictwem kuriera, z którym Sprzedawca ma podpisaną umowę współpracy (dane niezbędne do realizacji dostawy Towaru można uzyskać kontaktując się ze Sprzedawcą).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta jeżeli Towar w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady  fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. Nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. Nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. Została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 3. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3 .b) : „Biuro sprzedaży i magazyn”). Jeśli Klient ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach Towaru, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.
 4. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Towaru, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3. B): „Biuro sprzedaży i magazyn”) gdy tylko właściwości Produktu na to pozwalają.
 5. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione.
 6. Sprzedawca pokrywa koszty, usunięcia wad lub wady lub wymiany Towaru na nowy, dostawy.

§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak:  imię i nazwisko oraz nazwę firmy, adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, numer faktury VAT, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać.
 2. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje na papierze lub w formie wiadomości e-mail wraz z załącznikami.
 3. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji.
 4. Towar, którego dotyczy reklamacja, po wyrażeniu zgody przez klienta wysyłany jest do serwisu jego producenta. Tylko serwis producenta dysponuje bowiem odpowiednią wiedzą i narzędziami niezbędnymi do oceny reklamacji i ewentualnej naprawy Towaru.

§8 Odpowiedzialność

 1. W przypadku zamówień realizowanych na indywidualne zamówienie Klienta, w przypadku gdy Klient sam dostarcza elementy, które mają być umieszczone na Towarze, Sprzedawca nie odpowiada za treści (zarówno słowne jak i graficzne) naniesione na Towar, a które były otrzymane od Klienta. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub innych przysługujących im praw, Sprzedawca będzie kierował je niezwłocznie do Klienta jako podmiotu odpowiedzialnego za naniesione na Towar treści, a Klient przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Sprzedawcę.
 2. Zgodnie z przepisami prawa Twórcy, którego autorskie prawa osobiste zostały naruszone bądź zagrożone, przysługuje Mu przede wszystkim roszczenie o zaniechanie tego działania, o przywrócenie stanu poprzedniego. Jeśli działanie, które wywołało naruszenie, było zawinione Twórca może domagać się zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
 3. Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Klient dobrowolnie je rozpowszechniania. Sprzedawca nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Klient oświadcza, że:
  1. Jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;
  2. Umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Klient odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;
  3. Akceptuje wgląd do opublikowanych przez siebie informacji, danych, obrazów i innych treści przez pozostałych Klient oraz Sprzedawcę, zezwala Sprzedawcy nieodpłatnie na ich wykorzystanie;
  4. Wyraża zgodę na dokonywanie opracowań, modyfikacji i interpretacji utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Klient nie jest uprawniony do:
  1. Zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
  2. Zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności Strony Internetowej.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klient treści które mogłyby w szczególności:
  1. Z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. Zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;
  3. Naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;
  4. Umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;
  5. Naruszać słuszne interesy Sprzedawcy;
  6. Rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony Internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam);
  7. Naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klient, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.
 7. Klient powinien zwrócić szczególna wagę co do następujących postanowień niniejszego Regulaminu:
  1. § 2 pkt. 3, 8, 10 i 11
  2. § 3 pkt. 5 i 6
  3. § 4 pkt. 1
  4. § 7 pkt. 4
  5. § 8 pkt. 2, 3
  6. § 9 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 i 12 oraz 13
  7. § 12 – cały
 8. Wyszczególnione postanowienia Regulaminu zawarte w pkt. 7 i określone jako te o szczególnej wadze, mają jedynie na celu pomóc Klientowi w dokładniejszym zrozumieniu niniejszych regulacji. W żaden sposób nie umniejsza to pozostałym uregulowaniom zawartym w niniejszym Regulaminie a nieujętym w pkt. 7 w litera od a do g.

§9  Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie towary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na kupującego z chwilą wydania przez sprzedawcę zamawianego produktu przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego produktu przechodzą na klienta niebędącego konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go klientowi.
 4. Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 7. Wszelkie spory między Stroną Internetową a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Strony Internetowej (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszej Strony Internetowej nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 4. Właściciel Strony, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:
  • Podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;
  • Osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
  • Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)
  • Osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
  4. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
  5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
  6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 6. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
  1. Zmiany przepisów prawa;
  2. Zmiany sposobów płatności i dostaw;
  3. Zmiana kursu walut,
  4. Zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
  5. Zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
 8. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca o zamierzonej zmianie informuje na stronie internetowej co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Klienci w/w Strony Internetowej mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2018.

Nota o prawach autorskich do Regulaminu

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu sklepowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca Regulaminu Sprzedaży na stronie http://www.kancelaria-legato.pl/ .

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
„www.apautomatyka.pl”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu Strony Internetowej. Korzystając z usług Strony Internetowej, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca tj. AP AUTOMATYKA MACIEJ PABEL MARCIN PROKOPIAK S. C. REGON 302050620, NIP: 7661990523, Żelice 59/2, 62-113 Żelice, biuro@apautomatyka.pl, tel: 67 357 10 80 i 67 357 10 81.
 3. Sprzedawca Strony Internetowej niniejszym oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Klientów oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
 4. Zbiory danych osobowych Klientów Strony Internetowej zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane w nich zawarte są zawsze aktualne. W przypadku zmiany podlegają natychmiastowej aktualizacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zmiany środków ochrony danych osobowych. Zbiory posiadają wyczerpujący opis sposobów ochrony zastosowanych przez Stronę Internetową.
 5. Klient ma prawo zwrócić się do Właściciela Strony Internetowej celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
 6. Strona Internetowa stosuje środki techniczne opisane we wniosku GIODO takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki  sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.
 7. Strona Internetowej na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy na Stronie Internetowej, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.

§2 Zasady prywatności

 1. Strona Internetowa poważnie traktuje prywatność swoich Klientów. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszej Strony.
 2. Strona Internetowa, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 3. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania, opłat, dostarczenia do Klienta.
 4. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
 5. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Klienta/Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
 6. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.
 7. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Klientów przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:
  1. Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.
  2. Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz  przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Sklepu internetowego. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.
 8. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.
 9. Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony danych osobowych (ODO: polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym) Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury, jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych Klientów

 1. Strona Internetowa przetwarza niezbędne dane osobowe Klientów w celu realizacji usług dostępnych na Stronie oraz w celach księgowych i tylko takich tj. :
  1. W celu złożenia zamówienia na Stronie Internetowej,
  2. W celu zawarcia umowy sprzedaży, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
  3. Wystawienia faktury VAT.
 2. Strona Internetowa zbiera oraz przetwarza i przechowuje następujące dane użytkowników:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Nazwa firmy,
  3. Adres firmy,
  4. Adres do doręczeń (jeśli inny niż adres firmy)
  5. Numer identyfikacji podatkowej firmy (NIP),
  6. Adres poczty elektronicznej (e-mail),
  7. Numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
  8. Informacje o używanej przeglądarce internetowej,
  9. Inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
 3. Strona Internetowa oświadcza, że podanie powyższych danych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług przez Sprzedawcę.

§4 Polityka „Cookies”

 1. Strona Internetowa zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej przez Klienta/Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Stronę Internetową i jej oferty dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Strony oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do  zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z ponowną koniecznością wyboru Towarów.
 3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest odwiedzana przez przez odwiedzających w następujących celach:
  1. Optymalizacji korzystania ze stron Strony Internetowej;
  2. Identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych na Stronie i pokazywania;
  3. Przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
  4. Zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania do Strony Internetowej;
  5. Gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej w panelu administracyjnym oraz google analytics
  6. Tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads.
  7. Zapamiętywania wszystkich Produktów dodanych do koszyka w celu ułatwienia złożenia Zamówienia;
  8. Tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług.
  9. Wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.
 4. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
 5. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego do czego Klient jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć     świadomość z ograniczeń funkcjonalności Strony Internetowej .
 6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z     której aktualnie korzysta Klient.
 7. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:
  1. Ustawienia plików cookies Internet Explorer
  2. Ustawienia plików cookies Chrome
  3. Ustawienia plików cookies Firefox
  4. Ustawienia plików cookies Opera
  5. Ustawienia plików cookies Safari
  6. Pliki cookies w Android
  7. Pliki cookies w Blackberry
  8. Pliki cookies w iOS (Safari)
  9. Pliki cookies w Windows Phone

§5 Prawa i obowiązki

 1. Strona Internetowa ma prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Strony Internetowej organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia Sprzedawcy, Klient może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby Sprzedawca je usunął ze swoich baz danych bądź zaprzestał je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie do Sprzedawcy.
 3. Żądanie ze strony Klienta usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Sprzedawcę może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez Sprzedawcę Strony Internetowej bądź ich poważnym ograniczeniem.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

Nota o prawach autorskich do Regulaminu

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej polityki jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszej Stronie Internetowej niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego dokumentu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego dokumentu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca polityki prywatności i cookies na stronie http://www.kancelaria-legato.pl .